Öppet idag kl. 11—16
Välkommen!
Search
Close this search box.
Meny

Stundars registerbeskrivning

Registerbeskrivning / information enligt artikel 13 i GDPR

Föreningens namn och kontaktuppgifter Topp

Stundars rf, www.stundars.fi, info@stundars.fi, 06-570 99000

Medlemsregistrets ändamål och den lagliga grunden Topp

Medlemsregistrets ändamål är att möjliggöra och dokumentera föreningens verksamhet och organisation samt att förverkliga föreningens och medlemmarnas rättigheter och skyldigheter.

Den rättsliga grunden för medlemsregistret är artikel 6.1.c (rättsliga förpliktelser) och artikel 9.2.d (behandling av särskilda kategorier av personuppgifter). Beträffande nationell lagstiftning finns stadganden i föreningslagen och bokföringslagen.

Mottagare av personuppgifterna Topp

Personuppgifterna hanteras av föreningens styrelse och ordinarie personal. Uppgifterna i medlemsregistret överlämnas till Finlands Svenska Hembygdsförbund för utdelning av medlemstidning.

Lagringsperioden Topp

Uppgifterna lagras så länge som medlemskapet fortgår och raderas därefter.

Rättigheter Topp

Personer som finns upptagna i medlemsregistret har rätt att begära tillgång till och rättelse av sina uppgifter. Så länge medlemskapet fortgår är det inte möjligt att begära radering av sina uppgifter eller att begränsa eller invända mot behandlingen. Rätten till dataportabilitet är med stöd av artikel 20.1.a och 20.1.b inte möjlig att utöva.

Klagomål Topp

Personer som finns upptagna i medlemsregistret har rätt att inge klagomål till Dataskyddsmyndigheten.

Skyldighet att tillhandahålla uppgifter Topp

Föreningslagen förutsätter att föreningen upprätthåller en förteckning över samtliga medlemmar. Ifall uppgifterna inte lämnas är det inte möjligt att vara medlem i föreningen.